.

   

   

  Ελληνικοί φορείς

  ypourgeio

  eesty
  ergose
  ose logo

   

  gaiose


  diavgia logo2


  Πιστοποίηση Ασφάλειας ΣΕ

  Υποχρέωση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή είναι η λήψη Πιστοποιητικού Ασφάλειας (Μέρος Α και Μέρος Β) το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Εθνική Αρχή Ασφάλειας. Η υποχρέωση αυτή απορρέει από το άρθρο 10 της Οδηγίας 2004/49/ΕΚ (Οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων) και το άρθρο 10 του Π.Δ. 160/2007 (ΦΕΚ Α’ 201 / 23-08-2007) όπως ισχύει.

  Το Πιστοποιητικό Ασφάλειας μέρους Α περιλαμβάνει την πιστοποίηση της αποδοχής του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας ενώ το Πιστοποιητικό Ασφάλειας μέρους Β περιλαμβάνει την πιστοποίηση της αποδοχής των μέτρων που λαμβάνει η σιδηροδρομική επιχείρηση προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που επιβάλλει η ασφαλής εκμετάλλευση του σχετικού σιδηροδρομικού δικτύου.

  Με την υπ. αριθ. ΑΣ.4.2/οικ.26697/2422 (ΦΕΚ Β’ 986/22-05-2009) Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίστηκε η διαδικασία πιστοποίησης ασφάλειας σιδηροδρομικής επιχείρησης κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του Π.Δ. 160/2007.

  Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά  για τη χορήγηση Πιστοποιητικών Ασφάλειας στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις καθορίζονται στο άρθρο 6 της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης ενώ οι σχετικές διοικητικές κυρώσεις για την παραβίαση σχετικών διατάξεων περιγράφονται στο άρθρο 9 αυτής.

  Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι με την αίτηση για την χορήγηση Πιστοποιητικού Ασφάλειας Μέρους Α υποβάλλεται το εγχειρίδιο του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και όχι η περίληψη του εγχειριδίου του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας το οποίο ζητείται στην πρώτη σελίδα των Παραρτημάτων του εντύπου της Αίτησης στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση και στον Κανονισμό (ΕΚ) 653/2007. Tο εγχειρίδιο πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τις προβλεπόμενες διαδικασίες, οι οποίες οφείλουν να ελεγχθούν βάσει του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1158/2010.

  Η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των σχετικών κυρώσεων (άρθρο 32 της Οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων) στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση δόθηκε με το άρθρο 27 του Ν.3534/2007 (ΦΕΚ A’ 40/23-02-2007).

  Τα έντυπα αίτησης για την έκδοση Πιστοποιητικών Ασφάλειας μέρους Α και μέρους Β σιδηροδρομικής επιχείρησης καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης διατίθενται στα ακόλουθα αρχεία:

   •       Αίτηση Σιδηροδρομικής Επιχείρησης για την Έκδοση Πιστοποιητικού Ασφάλειας

  •       Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης

  Επιπλέον πληροφορίες για τα χρησιμοποιούμενα τυποποιημένα έντυπα του Πιστοποιητικού Ασφάλειας (Μέρος Α και Μέρος Β) και των σχετικών Αιτήσεων έκδοσής τους  καταγράφονται στον Κανονισμό (EK) 653/2007 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2007 «σχετικά με τη χρήση κοινού ευρωπαϊκού εντύπου για τα πιστοποιητικά ασφαλείας και για τα έγγραφα της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σχετικά με την εγκυρότητα των πιστοποιητικών ασφαλείας που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».  

  Τα σχετικά παράβολα και η διάρκεια ισχύος Πιστοποιητικού Ασφάλειας σιδηροδρομικής επιχείρησης καθορίζονται στο άρθρο 3 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 246/18-12-2012 και η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4128 / 2013 (ΦΕΚ Α’ 51/28-02-2013).

  Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις όσον αφορά την απόκτηση πιστοποιητικών ασφάλειας γίνεται σύμφωνα με Κανονισμό (ΕΕ) 1158/2010 της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2010 «περί κοινής μεθόδου ασφάλειας για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις απόκτησης πιστοποιητικών σιδηροδρομικής ασφάλειας».

  Μετά την έκδοση των Πιστοποιητικών Ασφάλειας, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οφείλουν να παρακολουθούν την ορθή εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας στο σύνολό του κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1078/2012 της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2012 «σχετικά με την κοινή μέθοδο ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζουν σιδηροδρομική επιχείρηση ή διαχειριστής υποδομής για την παρακολούθηση μετά τη χορήγηση πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας, καθώς και φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η συντήρηση».

  Μετά την έκδοση των Πιστοποιητικών Ασφάλειας, η Εθνική Αρχή Ασφάλειας παρακολουθεί τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις προβαίνοντας σε σχετικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις για την τήρηση των προϋποθέσεων χορήγησης των Πιστοποιητικών Ασφάλειας. Οι σχετικές εποπτικές δραστηριότητες της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας ασκούνται μέσω του Κανονισμού (ΕΕ) 1077/2012 της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2012 «σχετικά με τη κοινή μέθοδο ασφάλειας για την εποπτεία από τις εθνικές αρχές ασφάλειας μετά την έκδοση πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας».

  Οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1077/2012 έχουν εξειδικευθεί μέσω της υπ. αριθμ. 5791 / 29.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2158) Απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΣ η οποία θέτει το πλαίσιο για την παρακολούθηση των επιδόσεων ασφάλειας μετά τη Χορήγηση Πιστοποιητικού Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων ή Έγκρισης Ασφάλειας Διαχειριστή Υποδομής.

  Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Πιστοποίηση Ασφάλειας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων παρέχονται επίσης από σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, ενώ όλα τα Πιστοποιητικά Ασφάλειας έχουν αναρτηθεί στη σχετική βάση δεδομένων ERADIS του ίδιου Οργανισμού.

  Ευρωπαϊκοί φορείς

  mobility and transport
  era
  IRG RAIL

  RNE


  tenT 


  Νέα-Ανακοινώσεις

  2017-10-24 Παρέμβαση της ΡΑΣ για λήψη μέτρων προς αποφυγή περιστατικών ηλεκτροπληξίας σε ακινητοποιημένα βαγόνια. 

  Με αφορμή το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί θάνατοι/σοβαροί τραυματισμοί ατόμων [...]

  2017-10-13 Σύμβαση Πρόσβασης και Χρήσης της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής μεταξύ ΟΣΕ - Rail Cargo Logistics Goldair

  Την Παρασκευή 13.10.2017 υπογράφηκε Σύμβαση Πρόσβασης και Χρήσης της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής μεταξύ του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ [...] 

   


   


  Δικαιώματα των επιβατών


  rights

  Στοιχεία Επικοινωνίας

      Ρυθμιστική Αρχή
      Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ)


  similar icons with these tags home house building 3     Σταδίου 33
       105 59 Αθήνα

  telephone icon 53591   τηλ: 210 3860141-142
  φαξ: 210 3860149

  email

     email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  © 2017 ΡΑΣ. All Rights Reserved.

  Βρείτε μας στο χάρτη

  Please publish modules in offcanvas position.