Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 94273

Θέματα Επιβατών

Οι επιβάτες σιδηροδρομικών μεταφορών έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται αναλυτικά στον κανονισμό 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Επιβατών

Δικαιώματα ως προς τις εξής υπηρεσίες:

Υποχρεώσεις ως προς τη συμμόρφωση στους όρους:

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθ. Φ. 4 /59820/4768 / 01.12.2014, έχει χορηγηθεί εξαίρεση για διάστημα 5 ετών επί των διατάξεων των άρθρων 10, 13, 15-18 & 28 του κανονισμού 1371/2007.

Υποβολή Παραπόνων-Καταγγελιών Επιβατών

Οποιοσδήποτε επιβάτης δικαιούται να υποβάλλει παράπονο-καταγγελία σε κάθε εμπλεκόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση. Στον ιστότοπο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ υπάρχει πεδίο για υποβολή παραπόνου-καταγγελίας στο μενού «Επικοινωνία».

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στο παράπονο-καταγγελία, ο επιβάτης μπορεί να απευθυνθεί στη ΡΑΣ. Αν το επιθυμεί, μπορεί να απευθυνθεί στη ΡΑΣ και απευθείας χωρίς απαραίτητα να υποβάλλει πρώτα το παράπονο-καταγγελία του στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Οι τρόποι υποβολής παραπόνου-καταγγελίας είναι: