Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 94273

Αποστολή-Αρμοδιότητες

Αποστολή

Η ΡΑΣ είναι ο Ρυθμιστικός Φορέας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα. Η βασική αποστολή της ΡΑΣ είναι να εξασφαλίζει την δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή και υπηρεσίες.

Αρμοδιότητες

Οι κυριότερες αρμοδιότητές της ΡΑΣ είναι οι εξής:

Με την απελευθέρωση της σιδηροδρομικής αγοράς αναμένεται να ενισχυθεί σταδιακά ο ρυθμιστικός ρόλος της ΡΑΣ, με την τροποποίηση/συμπλήρωση και γενικότερα εξέλιξη του απαιτούμενου νομοθετικού πλαισίου που θα εξασφαλίσει την πλήρη παρέμβαση της Αρχής στην σιδηροδρομική αγορά με τη συμβολή της στη διαμόρφωση των ειδικών και τεχνικών κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της.