Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 94273

Εθνικό Δίκαιο

Η ελληνική νομοθεσία (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις) σχετικά με το σιδηροδρομικό χώρο, στην πλειοψηφία της αποτελεί εναρμόνιση του Έλληνα Νομοθέτη με τις επιταγές των ευρωπαϊκών οδηγιών που αναφέρονται στην ενότητα «Κοινοτικό Δίκαιο».

Με το Ν.4408/2016 (Α΄135) "Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις» ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2012/34/ΕΕ και καταργήθηκε παράλληλα το Π.Δ. 41/2005 (Α’ 60), που αφορούσε στην ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών από το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο.

Με το Π.Δ. 159/2007, προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/50/ΕΚ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος. Το Π.Δ. 159/2007 τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 39/2008.

Με το Π.Δ. 160/2007, ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2004/49/ΕΚ, η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας των σιδηροδρόμων, και ορίζονται σαφείς διαδικασίες ανάπτυξης, διαχείρισης, πιστοποίησης και έγκρισης ασφάλειας. Ως Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών συστήνεται το Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων υπό τη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του (τότε) Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και καθορίζονται οι αρμοδιότητές του. Το ως άνω Π.Δ. τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 71/2010. Με το Π.Δ. 186/2007 ενσωματώνεται το Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων στο οργανόγραμμα του (τότε) Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας» αναπροσαρμόζεται το παράβολο και η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ασφάλειας σιδηροδρομικής επιχείρησης και έγκρισης ασφάλειας του διαχειριστή υποδομής.

Ειδικότερα, για την περαιτέρω ανάλυση και εξειδίκευση ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια, εκδόθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις ΑΣ.4.2/οικ.26697/2422, 35043/2524/1.9.2010, Φ4/οικ. 27887/2166 και ΑΣ10/11249/1018 με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα όπως οι διαδικασίες πιστοποίησης ασφάλειας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, οι μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, η έγκριση τεχνικών κανόνων ασφαλείας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές κ.α.

Με το Ν. 3710/2008 συστήνεται το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων, που αναλαμβάνει (τότε) τις αρμοδιότητες του ρυθμιστικού φορέα της αγοράς των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, και η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Με το Π.Δ. 161/2009, ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2005/47/ΕΚ του Συμβουλίου με την οποία ρυθμίζονται οι όροι και συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, που παρέχουν διασυνοριακές και διαλειτουργικές υπηρεσίες στο σιδηροδρομικό τομέα.

Με το Π.Δ. 104/2010, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/57/ΕΚ και 2009/131/ΕΚ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος.

Τέλος, με το Ν. 3891/2010, λαμβάνονται τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα, για την αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού τομέα, ενώ παράλληλα συστήνεται η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) ως ο ρυθμιστικός φορέας της αγοράς σιδηροδρομικών υπηρεσιών, με κύριες αρμοδιότητες την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της σχετικής σιδηροδρομικής νομοθεσίας και την εποπτεία της σιδηροδρομικής αγοράς.

Στη συνέχεια, εκδίδονται τα Προεδρικά Διατάγματα 120/2010 και 125/2010, βάσει των οποίων προσδιορίζεται η έναρξη ισχύος των άρθρων 16, 18 και 19 του οικείου νόμου.

Με την Υ.Α. Φ4/οικ.1594/107 εξειδικεύεται περεταίρω των αναφερομένων στο Π.Δ. 41/2005 το περιεχόμενο της αίτησης αδειοδότησης σιδηροδρομικής επιχείρησης, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησής της, η χορήγηση της άδειας, και οι προϋποθέσεις διατήρησής της. Το ποσό του παραβόλου που συνυποβάλλεται από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις κατά την αίτηση για χορήγηση αδείας αναπροσαρμόζεται με την Υ.Α. Φ4.2/53159/550.