Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 94273

Στόχοι-Όραμα

Στόχοι

Οι σημαντικότεροι στόχοι της ΡΑΣ είναι οι εξής:

Όραμα

Το όραμα της ΡΑΣ είναι να συμβάλλει σε μια συνεχώς εξελισσόμενη σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα, που θα έχει μία σταθερά αυξανόμενη συμμετοχή στο συνολικό μεταφορικό έργο της χώρας, σε όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος.