Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 94273

Ευρωπαϊκοί Φορείς

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (DG MOVE) – Η Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών, όσον αφορά στο σιδηρόδρομο, έχει επικεντρωθεί σε τρεις κυρίως τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών: (1) άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών στον ανταγωνισμό, (2) βελτίωση της διαλειτουργικότητας και ασφάλειας των εθνικών δικτύων και (3) ανάπτυξη υποδομών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG COMP) – Η Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια να θεσπίζει λεπτομερέστερους κανόνες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κύριων εργαλείων της, δηλαδή των αντιμονοπωλιακών διατάξεων της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διατάξεων για τις συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων καθώς και τις κρατικές ενισχύσεις.

Οργανισμοί

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) – Ο ERA είναι ο οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση ασφαλών και συμβατών σιδηροδρομικών συστημάτων στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με έδρα τη Γαλλία (Valenciennes), ο ERA συμβάλλει στην εναρμόνιση των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών συστημάτων, καθιστώντας τα τρένα ασφαλέστερα και ικανά να διασχίζουν τα εθνικά σύνορα χωρίς στάση. Από το 2006, ο ERA έχει εργαστεί για την ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων κοινών τεχνικών προτύπων καθώς και των στόχων για ασφάλεια οι οποίοι συνοδεύονται με τα κατάλληλα συστήματα μέτρησης. Συνεργάζεται στενά με τη βιομηχανία των σιδηροδρομικών μεταφορών, τις εθνικές αρχές, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους φορείς. Ο ERA επίσης είναι επικεφαλής των προσπαθειών για τη δημιουργία ενιαίων προτύπων σηματοδότησης σε όλη την Ευρώπη.

Εκτελεστικός Οργανισμός Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T) – Η αποστολή του Εκτελεστικού Οργανισμού είναι να υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους διαχειριστές έργων και τους φορείς υλοποίησης έργων που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Αυτό επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση της τεχνικής και οικονομικής διαχείρισης των έργων και την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος για την ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον μεταφορά, με ταυτόχρονη ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών (IRG-Rail) – Τον Ιούνιο του 2011 δεκαπέντε ανεξάρτητοι ρυθμιστικοί σιδηροδρομικοί φορείς υπέγραψαν το «Μνημόνιο Κατανόησης» για τη δημιουργία του Συνδέσμου των Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών για το σιδηρόδρομο. Η ομάδα σχηματίστηκε σε εθελοντική βάση για να διευκολύνει τη συνεργασία και για την προώθηση των κοινών συμφερόντων των Ρυθμιστικών Αρχών στην εσωτερική αγορά των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Ο IRG-Rail λειτουργεί ως μια πλατφόρμα συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών σιδηροδρόμων, ενδιαφέρεται μάλιστα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα ρύθμισης της σιδηροδρομικής αγοράς εφαρμόζοντας με συνέπεια το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Διαχειριστών Σιδηροδρομικής Υποδομής (RNE) - O RNE είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος που δημιουργήθηκε από την πλειονότητα των Ευρωπαϊκών Διαχειριστών και Φορέων Κατανομής Σιδηροδρομικής Υποδομής με σκοπό να καταστήσει δυνατή την γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στον ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο και να αυξήσει την ποιότητα και αποδοτικότητα της διεθνούς σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Μαζί, τα 37 μέλη του RNE εναρμονίζουν τις συνθήκες και τις διαδικασίες στο πεδίο της διαχείρισης της διεθνούς σιδηροδρομικής υποδομής προς όφελος όλου του σιδηροδρομικού κλάδου.

Επιτροπή Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (CIT) - Ο CIT είναι ένας σύνδεσμος 200 περίπου σιδηροδρομικών και ναυτιλιακών εταιριών που παρέχουν διεθνείς επιβατικές και/ή εμπορευματικές μεταφορές. 120 οργανισμοί είναι πλήρη μέλη και 80 οργανισμοί είναι συνεργαζόμενα μέλη. Ο CIT είναι ένας σύνδεσμος Ελβετικού δικαίου και έχει βάση στη Βέρνη.