Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 94273

Αίτηση

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), με την αρμοδιότητά της ως Εθνική Αρχή Ασφάλειας για τις Σιδηροδρομικές Μεταφορές στην Ελλάδα έχει, μεταξύ άλλων, την εποπτεία εφαρμογής του ν.3911/2011 (Α’12) «Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις». Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την παρ. 11 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου και σε εφαρμογή της ΑΣ19/38259/1879/10.10.2016 (Β’ 3242) ΚΥΑ «περί ρύθμισης των ιατρικών θεμάτων που αφορούν στην πιστοποίηση των υποψηφίων μηχανοδηγών και μηχανοδηγών», η ΡΑΣ έχει την υποχρέωση κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Αναγνωρισμένων Ιατρών, για την κάλυψη των βασικών ιατρικών απαιτήσεων των άρθρων 11 και 31 Παράρτημα Ι του ν.3911/2011.

Με την υπ’αριθμ. πρωτ.5365/20.01.2017 Απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΣ εγκρίθηκε η έκδοση «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη διαδικασία αναγνώρισης ιδιωτών ιατρών και την ένταξη τους στο Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιατρών που τηρεί η ΡΑΣ προς κάλυψη των απαιτήσεων εφαρμογής του ν.3911/2011 (Α’ 12).

Η σχετική πρόσκληση είναι διαρκούς ισχύος και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες ιατροί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, συμπληρώνοντας το έντυπο της αίτησης και προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα σε αυτή δικαιολογητικά για την ένταξή στους στο Μητρώο.

Με τη ίδια απόφαση της Αρχής εντάσσονται, αυτεπάγγελτα, στο Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιατρών της ΡΑΣ όλοι οι ιατροί των δημόσιων δομών του ΕΣΥ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΑΣ19/38259/1879/10.10.2016 (Β΄ 3242) ΚΥΑ.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.