Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 94273

Διαλειτουργικότητα

Δυνάμει του Ν. 4199/2013, η ΡΑΣ έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής για την Ασφάλεια (ΕΑΑ), όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΔ 104/2010 - το οποίο ενσωμάτωσε την Οδηγία για τη Διαλειτουργικότητα 2008/57/ΕΚ - και στην ΥΑ ΑΣ 16.4/οικ.24863 /2723 του 2012, όπως ισχύουν.

Αντικείμενο της Διαλειτουργικότητας είναι η διάκριση του σιδηροδρομικού συστήματος σε υποσυστήματα και ο προσδιορισμός των προδιαγραφών που αυτά οφείλουν να πληρούν μέσω των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ), προκειμένου να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων από όλα τα ευρωπαϊκά δίκτυα και τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις των Κρατών – Μελών της ΕΕ.

Οι ΤΠΔ των υποσυστημάτων είναι οι ακόλουθες:

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαλειτουργικότητα περιέχονται στον ιστότοπο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της ΕΕ (EUAR) www.era.europa.eu.

 

Βασικές αρμοδιότητες της ΡΑΣ στο πλαίσιο της Διαλειτουργικότητας, είναι η χορήγηση της Έγκρισης Θέσης σε Λειτουργία (Authorization for Placing In Service-APIS) όλων των οχημάτων και των δομικών υποσυστημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος καθώς και η τήρηση του Εθνικού Μητρώου Οχημάτων (ΕΜΟ) το οποίο είναι συνδεδεμένο με το Κεντρικό Ευρωπαϊκό Μητρώο Οχημάτων (European Centralized Virtual Vehicle Register – ECVVR) και τηρείται από τον EUAR.

 

NoBos - DeBos

Κοινοποιημένοι Οργανισμοί (NoBos)

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=30

 

Ορισμένοι Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (DeBos)

 

Italcertifer S.p.A.

Ελβετίας 21,

Αγία Παρασκευή – Αθήνα, 15342

Τηλ. 210 6009040

Φαξ 210 6534294

e-mail: itcfhellas@italcertifer.it

 

Bureau Veritas Italia S.p.A.

Αιτωλικού 23,

Πειραιάς, 18545

Τηλ. 210 40 63 000

Φαξ 210 40 63 118

e-mail: grc_lprgr.bureauveritas.com

 

RINA Services S.p.A

Αιτωλικού 5 και Κάστορος,

Πειραιάς, 18545

Τηλ  210 4292144

Φαξ 210 4292950

e-mail: greece.cyprus@rina.org