Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 94273

Έγκριση Ασφάλειας ΔΥ

Υποχρέωση των διαχειριστών υποδομής προκειμένου να έχουν το δικαίωμα της διαχείρισης και της εκμετάλλευσης της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής είναι η λήψη Έγκρισης Ασφάλειας η οποία χορηγείται από την αρμόδια Εθνική Αρχή Ασφάλειας. Η υποχρέωση αυτή απορρέει από το άρθρο 11 της Οδηγίας 2004/49/ΕΚ (Οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων) και το άρθρο 11 του Π.Δ. 160/2007 (ΦΕΚ Α’ 201/23-08-2007) όπως ισχύει.

Η Έγκριση Ασφάλειας περιλαμβάνει την έγκριση της αποδοχής του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και την έγκριση που επιβεβαιώνει την αποδοχή των μέτρων που έχει λάβει ο διαχειριστής υποδομής προκειμένου να τηρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές απαραίτητες για τον ασφαλή σχεδιασμό, συντήρηση και λειτουργία της σιδηροδρομικής υποδομής συμπεριλαμβανομένης εφόσον παρίσταται ανάγκη, της συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας και σηματοδότησης .

Με την υπ. αριθ. ΑΣ.4.2/οικ.26697/2422 (ΦΕΚ Β’ 986/22-05-2009) Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίστηκε η διαδικασία έγκρισης ασφάλειας διαχειριστή υποδομής κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του Π.Δ. 160/2007.

Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά  για τη χορήγηση Έγκρισης Ασφάλειας στους διαχειριστές υποδομής καθορίζονται στο άρθρο 7 της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης ενώ οι σχετικές διοικητικές κυρώσεις για την παραβίαση σχετικών διατάξεων περιγράφονται στο άρθρο 9 αυτής.  

Η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των σχετικών κυρώσεων (άρθρο 32 της Οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων) στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση δόθηκε με το άρθρο 27 του Ν.3534/2007 (ΦΕΚ A’ 40/23-02-2007).

Το τυποποιημένο έντυπο αίτησης για την έκδοση Έγκρισης Ασφάλειας παρέχεται στο Παράρτημα ΙΙ της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης και διατίθεται στο ακόλουθο αρχείο:

 •       Αίτηση Διαχειριστή Υποδομής για την Έκδοση Έγκρισης Ασφάλειας

Τα σχετικά παράβολα και η διάρκεια ισχύος Έγκρισης Ασφάλειας διαχειριστή υποδομής καθορίζονται στο άρθρο 3 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 246/18-12-2012 και η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4128/2013 (ΦΕΚ Α’ 51/28-02-2013).

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις όσον αφορά την απόκτηση έγκρισης ασφάλειας γίνεται σύμφωνα με Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2010 της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2010 «περί κοινής μεθόδου ασφάλειας για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις απόκτησης έγκρισης σιδηροδρομικής ασφάλειας».

Μετά την έκδοση της Έγκρισης Ασφάλειας, οι διαχειριστές υποδομής οφείλουν να παρακολουθούν την ορθή εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας στο σύνολό του κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1078/2012 της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2012 «σχετικά με την κοινή μέθοδο ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζουν σιδηροδρομική επιχείρηση ή διαχειριστής υποδομής για την παρακολούθηση μετά τη χορήγηση πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας, καθώς και φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η συντήρηση».

Μετά την έκδοση της Έγκρισης Ασφάλειας, η Εθνική Αρχή Ασφάλειας παρακολουθεί τους διαχειριστές υποδομής προβαίνοντας σε σχετικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις για την τήρηση των προϋποθέσεων χορήγησης της Έγκρισης Ασφάλειας. Οι σχετικές εποπτικές δραστηριότητες της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας ασκούνται μέσω του Κανονισμού (ΕΕ) 1077/2012 της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2012 «σχετικά με τη κοινή μέθοδο ασφάλειας για την εποπτεία από τις εθνικές αρχές ασφάλειας μετά την έκδοση πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας».

Οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1077/2012 έχουν εξειδικευθεί μέσω της υπ. αριθμ. 5791 / 29.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2158) Απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΣ η οποία θέτει το πλαίσιο για την παρακολούθηση των επιδόσεων ασφάλειας μετά τη Χορήγηση Πιστοποιητικού Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων ή Έγκρισης Ασφάλειας Διαχειριστή Υποδομής.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Έγκριση Ασφάλειας των διαχειριστών υποδομής παρέχονται επίσης από σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, ενώ όλες οι Εγκρίσεις Ασφάλειας έχουν αναρτηθεί στη σχετική βάση δεδομένων ERADIS του ίδιου Οργανισμού.