Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 94273

ΥΣΦ

Υπεύθυνος για τη Συντήρηση Φορέας Εμπορευματικών Φορταμαξών (ΥΣΦ)

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), δυνάμει του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α’216), ασκεί τα καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών (Εθνική Αρχή για την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων / NSA), (άρθρo 85.23 ) και 15 του ΠΔ 160 / 2007 όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’ 201). Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων έχει τις αρμοδιότητες του Φορέα Πιστοποίησης όπως αυτές περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 445 / 2011 και εκχωρήθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το υπ’ αριθμ. EL/30/0013/0001 πιστοποιητικό (ECM CERTIFICATION BODY).
Βάσει του ανωτέρω Κανονισμού, η ΡΑΣ ως Φορέας Πιστοποίησης χορηγεί Πιστοποιητικά Υπεύθυνου για τη Συντήρηση Φορέα (ΥΣΦ) μετά από αξιολόγηση της ικανότητας του ότι πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 445 / 2011 και ότι μπορεί να τις εφαρμόσει με συνέπεια. Το εν λόγω πιστοποιητικό ισχύει για περίοδο 5 ετών. Για την εξασφάλιση της διαρκούς συμμόρφωσης του ΥΣΦ προς τις ισχύουσες απαιτήσεις, ο Κανονισμός περιλαμβάνει σύστημα επιτήρησης μετά τη λήψη του πιστοποιητικού.

Στην Ελλάδα, η ΕΕΣΣΤΥ είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. EL/31/0013/0002 πιστοποιητικού ΥΣΦ με πεδίο εφαρμογής όλες τις λειτουργίες του άρθρου 4.1 του Κανονισμού (ΕΕ) 445 / 2011 και ισχύ έως 10/10/2018 (www.eessty.gr).

"Διαδικασία για τη χορήγηση του πιστοποιητικού, την κατάρτιση συστήματος επιτήρησης μετά τη χορήγηση του πιστοποιητικού, την τροποποίηση, ανανέωση, αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού ΥΣΦ"