Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 94273

Επικίνδυνα Εμπορεύματα

Με το Ν. 4199/2013 η ΡΑΣ ασκεί τα καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής σχετικά με τις διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (Κανονισμός RID).