Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 94273

2017-06-30 Κανονιστικό Πλαίσιο της ΡΑΣ για την παρακολούθηση των επιδόσεων ασφάλειας μετά τη χορήγηση πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2158) η υπ. αριθμ. 5791 / 29-05-2017 Απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΣ σχετικά με το «Κανονιστικό Πλαίσιο της ΡΑΣ για την παρακολούθηση των επιδόσεων ασφάλειας μετά τη χορήγηση πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας».