Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 94273

2017-04-06 Δημοσίευση Κανονιστικού Πλαισίου

Δημοσίευση Κανονιστικού Πλαισίου (ΦΕΚ Β' 1156/04.04.2017) για την έγκριση οργάνων επιθεώρησης για αξιολόγηση συμμόρφωσης, περιοδικές επιθεωρήσεις, ενδιάμεσες επιθεωρήσεις εκτάκτους ελέγχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1.8.6 του Κανονισμού RID (για σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων).