Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 94273

2017-04-06 Κατάρτιση και Έγκριση Μητρώου Αναγνωρισμένων Ιατρών

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5560/14.03.2017 Απόφαση της Ολομέλειας, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) κατάρτισε και ενέκρινε τον ακόλουθο πίνακα Ιατρών, σε εφαρμογή του ν.3911/2011 (Α’ 12) και της ΚΥΑ ΑΣ19/38259/1879/10.10.2016 (Β’ 3242), που αποτελεί το Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιατρών για την κάλυψη των βασικών ιατρικών απαιτήσεων των άρθρων 11 και 31 Παράρτημα Ι του ν.3911/2011.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία συμμετοχής για την αναγνώριση ιατρών από την Αρχή, γίνεται μέσω ανοιχτής και διαρκούς ισχύος πρόσκλησης ενδιαφέροντος και το Μητρώο θα φέρει ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης.