Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 44719

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) είναι ο Ρυθμιστικός Φορέας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα.

Η βασική αποστολή της είναι να εξασφαλίζει την δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή και υπηρεσίες.

Το όραμά της είναι να συμβάλλει σε μια συνεχώς εξελισσόμενη σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα, που θα έχει μία σταθερά αυξανόμενη συμμετοχή στο συνολικό μεταφορικό έργο της χώρας, σε όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος.

Η ΡΑΣ συστήθηκε τον Νοέμβριο 2010 με τον Ν. 3891/2010. Τα πρώτα μέλη της επελέγησαν και διορίσθηκαν τον Μάρτιο 2011 και η αρχική στελέχωση της έγινε τον Νοέμβριο 2011.

Απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή.

 Σύμφωνα με τον Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α 216/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις», η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)  ασκεί πλέον και τα καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών που προβλέπονται στο άρθρο 15 του π.δ. 160/2007 (ΦΕΚ Α’ 201/2007), στο Ν.3911/2011 (ΦΕΚ Α’12/2011) και στο ΠΔ 104/2010 (ΦΕΚ Α’ 181/2010).

Νέα - Ανακοινώσεις

2015-05-18 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπόδειγμα
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2014-11-25 Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας (workshop) με θέμα τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων.
Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (European Railway Agency / E.R.A.), διοργανώνει συνάντηση εργασίας με αντικείμενο...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2014-07-14 Η ΡΑΣ συμμετείχε με το στέλεχός της κ. Θεμιστοκλή Δ. Πετεινάτο σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του IRG-Rail για τα τέλη χρήσεως στο Παρίσι.
H ΡΑΣ εκπροσωπήθηκε από το στέλεχός της κ. Θεμιστοκλή Δ. Πετεινάτο σε μία συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τέλη χρήσεως του IRG-Rail στο Παρίσι, η οποία διοργανώθηκε...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2014-06-26 Συνάντηση Εργασίας της DG Mobility and Transport με θέμα τις Συμφωνίες – Πλαίσιο για τη δέσμευση χωρητικότητας της σιδηροδρομικής υποδομής.
Η ΡΑΣ έλαβε μέρος σε Συνάντηση Εργασίας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου στις Βρυξέλλες στα πλαίσια του SERAC (Single European Railway Area Committee). Στη συνάντηση...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2014-06-16 Συμμετοχή της ΡΑΣ σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του IRG-Rail για την πρόσβαση (access) στη Χάγη Ολλανδίας.
H ΡΑΣ εκπροσωπήθηκε από το στέλεχός της κ. Θεμιστοκλή Δ. Πετεινάτο σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του IRG-Rail για την πρόσβαση (access) στη Χάγη, η οποία διοργανώθηκε...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2014-06-16 Συμμετοχή της ΡΑΣ σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του IRG-Rail για την παρακολούθηση αγοράς (Market Monitoring) στη Χάγη Ολλανδίας.
H ΡΑΣ εκπροσωπήθηκε από το στέλεχός της κ. Θεμιστοκλή Δ. Πετεινάτο σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του IRG-Rail για την παρακολούθηση αγοράς (Market Monitoring) στη Χάγη, η...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

περισσότερα νέα-ανακοινώσεις