Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 75200

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) είναι ο Ρυθμιστικός Φορέας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα.

Η βασική αποστολή της είναι να εξασφαλίζει την δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή και υπηρεσίες.

Το όραμά της είναι να συμβάλλει σε μια συνεχώς εξελισσόμενη σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα, που θα έχει μία σταθερά αυξανόμενη συμμετοχή στο συνολικό μεταφορικό έργο της χώρας, σε όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος.

Η ΡΑΣ συστήθηκε τον Νοέμβριο 2010 με τον Ν. 3891/2010. Τα πρώτα μέλη της επελέγησαν και διορίσθηκαν τον Μάρτιο 2011 και η αρχική στελέχωση της έγινε τον Νοέμβριο 2011.

Απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή.

 Σύμφωνα με τον Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α 216/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις», η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)  ασκεί πλέον και τα καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών που προβλέπονται στο άρθρο 15 του π.δ. 160/2007 (ΦΕΚ Α’ 201/2007), στο Ν.3911/2011 (ΦΕΚ Α’12/2011) και στο ΠΔ 104/2010 (ΦΕΚ Α’ 181/2010).

Νέα - Ανακοινώσεις

2016-12-20 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Ορισμό Εξεταστικού Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για τις Σιδηροδρομικές Μεταφορές (Κανονισμός RID).
  Διαβάστε την πρόσκληση
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2016-06-27 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.).
Δημοσίευση: 27 Ιουνίου, 2016 Καταληκτική Ημερομηνία:   Ημερομηνία και Ώρα Έναρξης: 27/06/2016 – 13:00 Ημερομηνία και Ώρα Λήξης: 6/07/2016 – 14:00 Υποβάλετε την αίτησή...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2016-06-01 Η ΡΑΣ χορήγησε άδεια σιδηροδρομικής επιχείρησης στην εταιρία PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (PEARL S.A.).
Η ΡΑΣ, στην 180η/23.05.2016 συνεδρίαση της Ολομέλειάς της, χορήγησε άδεια λειτουργίας σιδηροδρομικής επιχείρησης, για εκτέλεση εθνικών και διεθνών εμπορευματικών...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2016-05-26 Δημοσίευση Τεχνικού Πυλώνα 4ου Σιδηροδρομικού Πακέτου
Δημοσιεύτηκαν στις 26 Μαΐου στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα 3 νομοθετήματα του Τεχνικού Πυλώνα (Technical Pillar) του 4ου Σιδηροδρομικού Πακέτου ως...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2016-04-01 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε σεμινάριο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε σεμινάριο πιστοποίησης/επιμόρφωσης Πραγματογνωμόνων ADR και RID που θα πραγματοποιηθεί από 30/5/2016 έως 13/6/2016 στην...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2016-02-03 Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/106ΕΕ για την «τροποποίηση των παραρτημάτων V και VI της Οδηγίας 2008/57ΕΚ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος».
Με τη με αρ. πρωτ. ΑΣ4.1/75307/5740/03.12.2015 (ΦΕΚ 2755 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/106ΕΕ. Σκοπός της Οδηγίας είναι: η αποσαφήνιση του...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

περισσότερα νέα-ανακοινώσεις