Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 49714

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) είναι ο Ρυθμιστικός Φορέας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα.

Η βασική αποστολή της είναι να εξασφαλίζει την δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή και υπηρεσίες.

Το όραμά της είναι να συμβάλλει σε μια συνεχώς εξελισσόμενη σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα, που θα έχει μία σταθερά αυξανόμενη συμμετοχή στο συνολικό μεταφορικό έργο της χώρας, σε όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος.

Η ΡΑΣ συστήθηκε τον Νοέμβριο 2010 με τον Ν. 3891/2010. Τα πρώτα μέλη της επελέγησαν και διορίσθηκαν τον Μάρτιο 2011 και η αρχική στελέχωση της έγινε τον Νοέμβριο 2011.

Απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή.

 Σύμφωνα με τον Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α 216/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις», η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)  ασκεί πλέον και τα καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών που προβλέπονται στο άρθρο 15 του π.δ. 160/2007 (ΦΕΚ Α’ 201/2007), στο Ν.3911/2011 (ΦΕΚ Α’12/2011) και στο ΠΔ 104/2010 (ΦΕΚ Α’ 181/2010).

Νέα - Ανακοινώσεις

2015-05-20 Έκθεση Πεπραγμένων 2014
Δημοσιεύτηκε η Έκθεση Πεπραγμένων 2014 της ΡΑΣ στην οποία αναλύονται οι κύριες δραστηριότητες και συνεργασίες της στους τομείς της Ρύθμισης της σιδηροδρομικής...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2015-05-18 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπόδειγμα
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2015-05-15 Η ΡΑΣ συμμετείχε με στελέχη της στις συναντήσεις των Ομάδων Εργασίας του IRG Rail για τα τέλη χρήσης σιδηροδρομικής υποδομής στη Λιουμπλιάνα, 12 & 13 Μαΐου 2015.
Στις 12 και 13 Μάϊου 2015 έγιναν δύο συναντήσεις στην Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, της υποομάδας για τις χρεώσεις για τα service facilities και της ομάδας εργασίας για τα τέλη...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2015-04-03 Η ΡΑΣ συμμετείχε με στέλεχός της στη συνάντηση των ΕΦΕΕ του ΕΚ 1371/2007 που διοργάνωσε η Μονάδα Δικαιωμάτων Επιβατών της DG Mobility and Transport
Η ΡΑΣ συμμετείχε με στέλεχός της στη συνάντηση των Εθνικών Φορέων Επιβολής της Εφαρμογής του ΕΚ 1371/2007 που διοργάνωσε η Μονάδα Δικαιωμάτων Επιβατών της DG Mobility and...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2015-03-20 7η Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σιδηροδρομικών Ρυθμιστικών Φορέων 18 & 19/03/2015.
Στις 18 & 19 Μαρτίου 2015 διοργανώθηκε από τη ΡΑΣ στην Αθήνα η 7η συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σιδηροδρομικών Ρυθμιστικών Φορέων υπό την προεδρεία της...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2014-12-01 Χορήγηση εξαίρεσης σε υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών του Κανονισμού 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών.
Με τη με αρ. πρωτ. Φ4/59820/4768/1.12.2014 Υπουργική Απόφαση ανανεώθηκε η χορήγηση εξαιρέσεων για χρονικό διάστημα πέντε ετών, αρχής γενομένης την 1/12/2012 από τα άρθρα 13,15,16,17,18 &...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

περισσότερα νέα-ανακοινώσεις