Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 61447

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) είναι ο Ρυθμιστικός Φορέας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα.

Η βασική αποστολή της είναι να εξασφαλίζει την δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή και υπηρεσίες.

Το όραμά της είναι να συμβάλλει σε μια συνεχώς εξελισσόμενη σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα, που θα έχει μία σταθερά αυξανόμενη συμμετοχή στο συνολικό μεταφορικό έργο της χώρας, σε όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος.

Η ΡΑΣ συστήθηκε τον Νοέμβριο 2010 με τον Ν. 3891/2010. Τα πρώτα μέλη της επελέγησαν και διορίσθηκαν τον Μάρτιο 2011 και η αρχική στελέχωση της έγινε τον Νοέμβριο 2011.

Απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή.

 Σύμφωνα με τον Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α 216/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις», η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)  ασκεί πλέον και τα καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών που προβλέπονται στο άρθρο 15 του π.δ. 160/2007 (ΦΕΚ Α’ 201/2007), στο Ν.3911/2011 (ΦΕΚ Α’12/2011) και στο ΠΔ 104/2010 (ΦΕΚ Α’ 181/2010).

Νέα - Ανακοινώσεις

2016-04-01 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε σεμινάριο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε σεμινάριο πιστοποίησης/επιμόρφωσης Πραγματογνωμόνων ADR και RID που θα πραγματοποιηθεί από 30/5/2016 έως 13/6/2016 στην...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2016-02-03 Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/106ΕΕ για την «τροποποίηση των παραρτημάτων V και VI της Οδηγίας 2008/57ΕΚ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος».
Με τη με αρ. πρωτ. ΑΣ4.1/75307/5740/03.12.2015 (ΦΕΚ 2755 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/106ΕΕ. Σκοπός της Οδηγίας είναι: η αποσαφήνιση του...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2016-02-03 Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/82ΕΕ για την «τροποποίηση της Οδηγίας 2007/59ΕΚ όσον αφορά τις γενικές επαγγελματικές γνώσεις, τις ιατρικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις σχετικά με την άδεια».
Με τη με αρ. πρωτ. ΑΣ19/οικ.71945/3670/23.11.2015 (ΦΕΚ 2539 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/82ΕΕ. Σκοπός της Οδηγίας είναι: η διόρθωση του...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2016-02-03 Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/88ΕΕ για την «τροποποίηση της Οδηγίας 2004/49ΕΚ όσον αφορά τους κοινούς δείκτες ασφάλειας και τις κοινές μεθόδους υπολογισμού του κόστους ατυχήματος»
Με τη με αρ. πρωτ. ΑΣ4.1/60964/3095/4.11.2015 (ΦΕΚ 2497 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/88ΕΕ. Σκοπός της Οδηγίας είναι: η μετάβαση από τους...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

περισσότερα νέα-ανακοινώσεις