Διαύγεια

Αριθμός επισκεπτών: 85089

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) είναι ο Ρυθμιστικός Φορέας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα.

Η βασική αποστολή της είναι να εξασφαλίζει την δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή και υπηρεσίες.

Το όραμά της είναι να συμβάλλει σε μια συνεχώς εξελισσόμενη σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα, που θα έχει μία σταθερά αυξανόμενη συμμετοχή στο συνολικό μεταφορικό έργο της χώρας, σε όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος.

Η ΡΑΣ συστήθηκε τον Νοέμβριο 2010 με τον Ν. 3891/2010. Τα πρώτα μέλη της επελέγησαν και διορίσθηκαν τον Μάρτιο 2011 και η αρχική στελέχωση της έγινε τον Νοέμβριο 2011.

Απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή.

 Σύμφωνα με τον Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α 216/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις», η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)  ασκεί πλέον και τα καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών που προβλέπονται στο άρθρο 15 του π.δ. 160/2007 (ΦΕΚ Α’ 201/2007), στο Ν.3911/2011 (ΦΕΚ Α’12/2011) και στο ΠΔ 104/2010 (ΦΕΚ Α’ 181/2010).

Νέα - Ανακοινώσεις

2017-04-06 Κατάρτιση και Έγκριση Μητρώου Αναγνωρισμένων Ιατρών
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5560/14.03.2017 Απόφαση της Ολομέλειας, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) κατάρτισε και ενέκρινε τον ακόλουθο πίνακα Ιατρών, σε εφαρμογή του...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2017-04-06 Ανάκληση Πιστοποιητικού ΟΣΕ
Η ΡΑΣ, στη 208η/20.03.2017 συνεδρίαση της Ολομέλειάς της, ανακάλεσε το πιστοποιητικό Υπεύθυνου για τη Συντήρηση Φορέα εμπορευματικών φορταμαξών του ΟΣΕ
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2017-04-06 Δημοσίευση Κανονιστικού Πλαισίου
Δημοσίευση Κανονιστικού Πλαισίου (ΦΕΚ Β' 1156/04.04.2017) για την έγκριση οργάνων επιθεώρησης για αξιολόγηση συμμόρφωσης, περιοδικές επιθεωρήσεις, ενδιάμεσες...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2017-04-06 Ορισμός Εξεταστικού Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
Ορισμός Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως Εξεταστικού Φορέα Συμβούλων...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2017-02-06 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαρκούς ισχύος για την συμμετοχή στην διαδικασία αναγνώρισης ιατρών και την ένταξη τους στο μητρώο αναγνωρισμένων ιατρών που τηρεί η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) προς κάλυψη των απαιτήσεων εφαρμογής του Ν. 3911/2011 (Α΄ 12).
Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), με την αρμοδιότητά της ως Εθνική Αρχή Ασφάλειας για τις Σιδηροδρομικές Μεταφορές στην Ελλάδα έχει, μεταξύ άλλων, την εποπτεία...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2017-01-31 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.
Για τη λήψη του εγγράφου πατήστε
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2016-12-20 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Ορισμό Εξεταστικού Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για τις Σιδηροδρομικές Μεταφορές (Κανονισμός RID).
  Διαβάστε την πρόσκληση
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

2016-06-27 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.).
Δημοσίευση: 27 Ιουνίου, 2016 Καταληκτική Ημερομηνία:   Ημερομηνία και Ώρα Έναρξης: 27/06/2016 – 13:00 Ημερομηνία και Ώρα Λήξης: 6/07/2016 – 14:00 Υποβάλετε την αίτησή...
Διαβάστε αναλυτικότερα >>

περισσότερα νέα-ανακοινώσεις